مادر ، من هرگز بهشت را زير پايت نديدم ؛ زير پاي تو آرزوهايي بود که از آن گذشتي به خاطر من !
روزت مبارک …
.
.
موضوع انشا : خوش بختي …
به نام خدا
خوش بختي يعني قلب مادرت بتپد …
پايان !!!
.
.
تنت قدمگاه آغاز بودنم شد !
آغوشت بهشت من است “مادر”
 …
.
.
مادر قسم به تو که تويي نور کردگار
يزدان تو را ز نور وفا آفريده است
نازم به آن شکوه و به آن عزت و مقام
جنت به زير پاي تو خوش آرميده است
.
.
مادرم ، قدمهايت را بر روي چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند …
.
.
بدهکار مهربوني قلب يه زنم که از بچگي صدام کرده پسرم/دخترم !
.
.
مادرم را هيچوقت نديدم که پرواز کند ؛ زيرا به پايش من را بسته بود ؛ پدرم را و همه ي زندگيش را …
.
.
از تمام دلتنگي ها ، از اشک ها و شکايت ها که بگذريم بايد اعتراف کنم مادرم که ميخندد خوشبختم !
.
.
نبودن هايى هست که هيچ بودنى جبرانشان نميکند و آدمهايي هستند که هرگز تکرار نميشوند و تو آنگونه اي مـــــــــــــــادر …
.
.
بوسه ام نثار تو مادر که نه تکرار مي شوي و نه تکراري …
.
.
“ميم” مهرباني و “الف”هاي اميد
“دال” دوستي و “ر” کز رحم رسيد
مادري که رحمت ايزد در اوست
شادي و مهر و عشق در بر اوست
.
.
مادرها اگه منطق داشتن مادر نميشدند ، نميشود با منطق انقدر عاشق بود !
.
.
بعضي وقتا دروغ خوبه !
به مادر کم طاقت بايد دروغ گفت :
بايد بهش بگي حالم خوبه
غذا خوبه
هوا خوبه
دلمون خوشه
وقتي مادر خوب باشه يعني همه چيز خوبه …
.
.
به سلامتي مادر به خاطر اينکه هميشه از غمهامون شنيد اما هيچوقت از غمهاش نگفت …
.
.
دندانم شکست براي سنگريزه اي که در غذايم بود …
دردم گرفت نه براي دندانم ، براي کم شدن سوي چشم مادرم !
.
.
به جرم اينکه بهشت زير پايشان بود ، دنيا را براي خود جهنم کردند !
به سلامتي مادرها …
.
.
“مادر” نوشته مي شود ولي “فرشته” خوانده مي شود …
.
.
به سلامتي اونايي که حاضرن سرطان بگيرن ولي يه بار ديگه دستاي مادراشونو روي پيشونيشون حس کنن !
.
.
قند خون مادر بالاست ولي دلش اما هميشه شور مي زند براي ما …
اشکهاي مادر مرواريد شده است در صدف چشمانش ، دکترها اسمش را گذاشته اند آب مرواريد !
حرفها دارد چشمان مادر ؛ گويي زيرنويس فارسي دارد !
دستانش را نوازش مي کنم ؛ داستاني دارد دستانش …
.
.
به سلامتي مادر که وقتي غذا سر سفره کم بياد ، اولين کسي که از اون غذا دوس نداره خودشه !
.
.
آنچه دارم همه از دولت پاينده ي توست
ديده ام نور ور از چهره ي تابنده ي توست
تا نهان در دل من مهر فزاينده ي توست
هرچه باشم دل و جانم به خدا بنده ي توست
.
.
کاش هيچوقت بزرگ نميشدم تا براي هميشه در آغوش مادرم جا مي گرفتم !
.
.
صداي خنده ي مادرم ، حتي غم هايم را هم مي خنداند !
.
.
من به عشق در يک نگاه اعتقاد دارم چون در اولين نگاه زندگيم مادرم رو ديدم !
.
.
شناسنامه رو بي خيال !
محلِ تولد من ، آغوش گرم و پر محبت توئه مـــــادر …
.
.
به سلامتي اوني که وقتي از مدرسه ميومدم خونه ميگفت از صبح تا حالا برات 1000تا صلوات فرستادم تا امتحانتو 20 بشي …
.
.
آدمها وقتي کودکند مي خواهند براي مادرشان هديه بخرند ولي پول ندارند !
وقتي که بزرگتر مي شوند پول دارند ولي وقتِ هديه خريدن ندارند !
وقتي که پير مي شوند پول دارند ؛ وقت هم دارند ولي مادر ندارند !
.
.
در دنيا دو تصوير براي من زيباست ، تصوير گل و تصوير مادرم …
بااک
.
.
يه روزي مياد که بعدش ديگه مهم نيست فردايي در کار هست يا نه ؟
اون روز روزيه که مادرت پيشت نيست …
.
.
مادرم پيامبري بود با زنبيلي پر از معجزه …
يادم نمي رود در اولين سوزِ زمستاني ، النگويش را به بخاري تبديل کرد …
.
.
بزرگترين درد دنيا اينه که ببيني اوني که تا ديروز درداتو ميکشيده داره درد ميکشه !
اون يه نفر مادره …
.
.
مهم نيست در چه سني باشم ، هر زمان چيز جديد ياد ميگيرم دلم ميخواهد فرياد بزنم : مامان بيا نگاه کن !
.
.
اتفاقهايي هست که حسرت آن تا هميشه باقي ميمانند مثل حسرت يک بار ديگر بوسيدن دستان مادر …
.
.
رمز من و عشق ، نام زيبايت بود
جنت ، فرشي به زير پاهايت بود
روزي که تو را شناخت ناباوري ام
افسوس که زندگيَم منهايت بود

به سلامتي همه مادرهابه سلامتيه همه مامانايي که هر وقت صداشون مي کنيم ميگن : جانم !
و هر وقت صدامون ميکنن ، ميگيم: چيه ؟ ها . . . ؟!

يک مادر مي تواند 10 فرزندش را نگهداري کند ، اما 10 فرزند نمي توانند يک مادر را نگه دارند !
به سلامتي همه مادر ها . . .

به افتخار همه ي مادر هاي مهربان و دلسوز ، جواني هايت را با بچگي هايم پير کردم
به موي سپيدت مرا ببخش ، مادر ، اي تمام هستي من !
سلامتي همه مادر ها . . .

به سلامتي مادر بخاطر اينکه هميشه از غمهامون شنيد اما هيچوقت از غمهاش نگفت . . .

به سلامتيه مادرايي که با حوصله اي راه رفتنو ياد بچه هاشون دادن ، ولي تو پيري بچه هاشون خجالت ميکشن ويلچرشونو هل بدن !

به سلامتي مادرا که وقتي با جارو برقي ميان تو اتاق انگار چنگيز خان حمله کرده . . . !

سلامتي مادر وقتي غذا سر سفره کم بياد ، اولين کسي که از اون غذا دوس نداره خودشه . . .
به سلامتي مادر که بخاطر ما هيکلش به هم خورد !

به سلامتي مادر چون اگه خورشيد نباشه ميشه گذرون کرد اما بدون حضور مادر زندگي يه لحظه هم معني نداره

تنها کسيکه وقتي شکمش را لگد مي زدم ازشدت شوق مي خنديد مادرم بود ، به سلامتي همه مادرا . . .

به سلامتي اوني که وقتي از مدرسه مي اومدم خونه ، ميگفت از صبح تا حالا برات 1000 تا صلوات فرستادم تا امتحان تو 20 بشي . . .

به سلامتي مادر واسه اينکه ديوارش از همه کوتاهتره . . . !

به سلامتي مادر بخاطر اينکه از سلامتيش براي سلامتي بچه هاش هميشه گذشته . . .

ادعاي عشق ميکنيم و فراموش کرده ايم رنگ چشم هاي مادرمان را !
به سلامتيشون
 .مادر دوستت دارم وتا ابد به تو محتاجم

وهمين لحظه اين قدر اشک براي ريختن دارم که موهايت تر شود

خودم را از تو دور کرده ام،با اين وجود توجه وعشق تو هنوز در دلم برپاست

تو مامن وسرپناه من هستي

که مرا از گزندها وآسيب ها حفظ مي کني

من از ديوارها مي گذرم وپرواز مي کنم

و تمام کارهايي را که بايد،انجام مي دهم تا در پناه تو باشم

شايد من ياغي وسرکش باشم

اما مي دانم حتي زميني که بر روي آن ايستاده ام از عشق تو سرشار است

من منتظر لبخند درخشان وپرغرور تو هستم،مادر

لبخندي که هر گره اي را باز مي کند

براي تمام لحظاتي که به خاطر من رنج کشيده اي متا سفم

اما بعد از طوفان هاي کوچک

اين آرامش است که پا برجا خواهد ماند

مادر يعني .مادر يعني زندگي 

 


مادر يعني عشق 


مادر يعني مهر 


مادر يعني اون فرشته اي که با اشکت ، اشک ميريزه 


با خنده هات مي خنده 


مادر يعني اون فرشته اي که نگاهش به توئه و با هر.


لبخندت ، زندگي ميکنه 


مادر يعني اون فرشته اي که موهاش سفيد ميشه براي بزرگ کردنت


 و به تو ميگه ؛ پير بشي مادر ، درد و بلات به جونم.


مادر يعني اون فرشته اي که صبح که خوابي آروم ميز صبحونه رو 


ميچينه تا وقتي بلند شدي زندگي رو لمس کني 


مادر يعني اون فرشته اي که شبايي که غم داري يا مريضي تا صبح 


بالا سرت مي شينه و نگرانه 


مادر يعني اون فرشته اي ، که وقتي موقع کار ميگي خسته شدم  


با اينکه پاهاش درد ميکنه ميگه تو بشين مادر من انجام ميدم 


مادر يعني اون فرشته اي که هيچ وقت باور نميکني مريض بشه يا پير


بشه چون هميشه و توي هر حالتي به روت لبخند ميزنه 


مادر يعني اون فرشته اي که طاقت ديدن اشکاش رو نداري .


مادر يعني همه زندگي .

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


خرید اینترنتی دچارِ آن رگِ پنهانِ رنگ ها دکتر سید مهدی مصطفوی وبلاگ پیمان محمدی koobin John اشتراک مطالب وبگاه شخصی محمد مافی بالانی افسران جنگ نرم